<code id="5zffc"></code>
 1. <thead id="5zffc"></thead>
    1. 您當前的位置:  產品中心 > 富士電機功率半導體
     • v系列第六代IGBT模塊

      商品名稱:v系列第六代IGBT模塊

      商品概要: 


      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      2MBI225VJ-120-501200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9

      2MBI225VN-120-501200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      2MBI300VJ-120-501200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.90
      2MBI300VN-120-501200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9
      2MBI450VJ-120-501200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      2MBI450VN-120-501200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      2MBI600VJ-120-501200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90
      2MBI600VN-120-501200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90
      6MBI50VA-120-501200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI50VW-120-501200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI75VA-120-501200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI75VW-120-501200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI100VA-120-501200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI150VB-120-501200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      6MBI150VX-120-501200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR25VM120-501200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3
      7MBR25VP120-501200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3
      7MBR25VW120-501200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3
      7MBR25VY120-501200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3
      7MBR50VM120-501200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR50VP060-50600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8
      7MBR50VP120-501200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR75VN120-501200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR75VP060-50600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8
      7MBR100VN120-501200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR100VP060-50600V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.8
      7MBR100VR120-501200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR150VN120-501200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
      7MBR150VR060-50600V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.8
      7MBR150VR120-501200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9
     • U系列改良版U4系列

      商品名稱:U系列改良版U4系列

      商品概要:

      U4系列第五代IGBT模塊1200V 1in1
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      1MBI300U4H-1201200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.90M127
      1MBI400U4H-1201200V,400A/TC=80℃,飽和壓降1.90M127
      1MBI600U4H-1201200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90M127
      1MBI600U4B-1201200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90M138
      1MBI800U4B-1201200V,800A/TC=80℃,飽和壓降1.90M138
      U4系列第五代IGBT模塊1200V 2in1
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      2MBI75U4A-1201200V,75A/TC=80℃,飽和壓降1.9M232
      2MBI100U4A-1201200V,100A/TC=80℃,飽和壓降1.9M127
      2MBI150U4A-1201200V,150A/TC=80℃,飽和壓降1.9M232
      2MBI150U4B-1201200V,150A/TC=80℃,飽和壓降1.9M233
      2MBI150U4H-1201200V,150A/TC=80℃,飽和壓降1.9M234
      2MBI200U4B-1201200V,200A/TC=80℃,飽和壓降1.9M233
      2MBI200U4H-1201200V,200A/TC=80℃,飽和壓降1.9M234
      2MBI200U4D-1201200V,200A/TC=80℃,飽和壓降1.9M235
      2MBI300U4H-1201200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9M234
      2MBI300U4E-1201200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9M238
      2MBI400U4H-1201200V,400A/TC=80℃,飽和壓降1.9M234
      2MBI450U4E-1201200V,400A/TC=80℃,飽和壓降1.9M238
      U4系列第五代IGBT模塊1200V EconoPACK?
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      2MBI225U4N-120-501200V,225A/TC=80℃
      2MBI300U4N-120-501200V,300A/TC=80℃
      2MBI450U4N-120-501200V,450A/TC=80℃
      6MBI50U4A-1201200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M636
      6MBI75U4A-1201200V,75A/TC=80℃,飽和壓降1.9M636
      6MBI75U4B-1201200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M633
      6MBI100U4B-1201200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M633
      6MBI150U4B-1201200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M633
      6MBI225U4-1201200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M629
      6MBI300U4-1201200V,200A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M629
      6MBI450U4-1201200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9M629     • 大電流IGBT模塊


      商品名稱:
      大電流IGBT模塊

      商品概要:

      U系列第五代大電流高功率IGBT模塊1200V
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      1MBI1200UC-1201200V,1880A/TC=25℃,飽和壓降1.75M142
      1MBI1600UC-1201200V,2550A/TC=25℃,飽和壓降1.75M142
      1MBI2400UD-1201200V,3460A/TC=25℃,飽和壓降1.75M143
      1MBI3600UD-1201200V,5160A/TC=25℃,飽和壓降1.75M143
      U系列第五代大電流高功率IGBT模塊 1700V
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      2MBI600UG-1701700V,830A/TC=25℃,飽和壓降2.05M248
      2MBI800UG-1701700V,1130A/TC=25℃,飽和壓降2.05M248
      2MBI1200UG-1701700V,1530A/TC=25℃,飽和壓降2.05M248
      1MBI1200UC-1701700V,1670A/TC=25℃,飽和壓降2.05M142
      1MBI1600UC-1701700V,2270A/TC=25℃,飽和壓降2.05M142
      1MBI2400UD-1701700V,3060A/TC=25℃,飽和壓降2.05M143
      1MBI3600UD-1701700V,4590A/TC=25℃,飽和壓降2.05M143


     • S系列第四代IGBT

      商品名稱:S系列第四代IGBT

      商品概要:

      單列直插S系列6合1 IGBT
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      6MBI10GS-060600V,10A/TC=25℃,飽和壓降2.8M619
      6MBI15GS-060600V,15A/TC=25℃,飽和壓降2.8M619
      6MBI20GS-060600V,20A/TC=25℃,飽和壓降2.8M619
      S系列第四代IGBT模塊
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      1MBI200S-1201200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3M127
      1MBI300S-1201200V,400A/TC=25℃,飽和壓降2.3M127
      1MBI400S-1201200V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.3M127
      2MBI100S-1201200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3M234
      2MBI100SC-1201200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3M233
      2MBI150S-1201200V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.3M233
      2MBI150SC-1201200V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.3M234
      2MBI200S-1201200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3M234
      2MBI200SB-1201200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3M235
      2MBI300S-1201200V,400A/TC=25℃,飽和壓降2.3M238
      2MBI75S-1201200V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.3M232
      6MBI100S-1201200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3M626
      6MBI10S-1201200V,15A/TC=25℃,飽和壓降2.3M623
      6MBI15S-1201200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3M623
      6MBI25S-1201200V,35A/TC=25℃,飽和壓降2.3M623
      6MBI35S-1201200V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.3M623
      6MBI50S-1201200V,75A/TC=25℃,飽和壓降2.3M623
      6MBI75S-1201200V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.3M626


     • P系列1004V IGBT

         

      商品名稱:P系列1004V IGBT

      商品概要:        

      產品型號            參數說明            封裝形式            技術資料            
      2MBI50P-140            1400V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.7            m232            
      2MBI75P-140            1400V,75A/TC=25℃,飽和壓降2.7            m232            
      2MBI100PC-140            1400V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.7            m233            
      2MBI150PC-140            1400V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.7            M233            
      2MBI200PB-140            1400V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.7            M235            
      2MBI300P-140            1400V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.7            M238            
      1MBI600PX-140            1400V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.85            M138            
      1MBI600PX-120            1400V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.85            M138            


     • 600V U2系列

      商品名稱:600V U2系列IGBT

      商品概要:

      600V U2系列第三代IGBT模塊
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      2MBI150U2A-060600V,150A/TC=25℃,飽和壓降1.8M232
      2MBI200U2A-060600V,150A/TC=25℃,飽和壓降1.8M232
      2MBI300U2B-060600V,300A/TC=25℃,飽和壓降1.8M233
      2MBI400U2B-060600V,400A/TC=25℃,飽和壓降1.8M233
      2MBI600U2E-060600V,600A/TC=25℃,飽和壓降1.9M247


     • EconoPAC

         

      商品名稱:EconoPACK? IPM模塊        

      商品概要:        

      智能 IGBT 模塊 -IPM            


      富士EconoPACK? IGBT智能模塊IGBT-IPM (600V級)                            
                 
      產品型號            參數說明            封裝形式            技術資料            
      6MBP50TEA060            600V,50A,飽合壓降1.8            P622            
      6MBP75TEA060            600V,75A,飽合壓降1.8            P622            
      6MBP100TEA060            600V,100A,飽合壓降1.8            P622            
      6MBP150TEA060            600V,150A,飽合壓降1.8            P622            
      7MBP50TEA060            600V,50A,飽合壓降1.8            P622            
      7MBP75TEA060            600V,75A,飽合壓降1.8            P622            
      7MBP100TEA060            600V,100A,飽合壓降1.81            P622            
      7MBP150TEA060            600V,150A,飽合壓降1.8            P622            


      富士EconoPACK? IGBT智能模塊IGBT-IPM (1200V級)            
      產品型號            參數說明            封裝形式            技術資料            
      6MBP25TEA120            1200V,25A/Tc=25℃,飽合壓降2.4            P622            
      6MBP50TEA120            1200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降2.4            P622            
      6MBP75TEA120            1200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降2.2            P622            
      7MBP25TEA120            1200V,100A/Tc=25℃,飽合壓降2.2            P622            
      7MBP50TEA120            1200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降2.2            P622            
      7MBP75TEA120            1200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降2.2            P622            

       

     • R系列智能IGBT模塊

      商品名稱:R系列智能IGBT模塊

      商品概要:

      智能 IGBT 模塊 -IPM
      富士IGBT智能模塊IGBT-IPM(工業級)
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      6MBP15RH-060600V,15A,飽合壓降2.7P617
      6MBP20RH-060600V,20A,飽合壓降2.7P617
      6MBP30RH-060600V,30A,飽合壓降2.7P617
      R系列IGBT智能模塊IGBT-IPM
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      6MBP50RA060600V,50A,飽合壓降2.8P610
      6MBP75RA060600V,75A,飽合壓降2.8P610
      6MBP100RA060600V,100A,飽合壓降2.8P611
      6MBP150RA060600V,150A,飽合壓降2.8M611
      6MBP200RA060600V,200A,飽合壓降2.8P612
      6MBP300RA060600V,300A,飽合壓降2.8P612
      7MBP50RA060600V,50A,飽合壓降2.8P610
      7MBP75RA060600V,75A,飽合壓降2.8P610
      7MBP100RA060600V,100A,飽合壓降2.8P611
      7MBP150RA060600V,150A,飽合壓降2.8P611
      7MBP200RA060600V,200A,飽合壓降2.8P612
      7MBP300RA060600V,300A,飽合壓降2.8P612
      6MBP50RTB060600V,50A,飽合壓降2.3P610
      6MBP75RTB060600V,75A,飽合壓降2.3P610
      6MBP100RTB060600V,100A,飽合壓降2.3P611
      6MBP150RTBA060600V,150A,飽合壓降2.3P611
      7MBP50RTB060600V,50A,飽合壓降2.3P610
      7MBP75RTB060600V,75A,飽合壓降2.3P611
      7MBP100RTB060600V,100A,飽合壓降2.3P611
      7MBP150RTB060600V,150A,飽合壓降2.3P611
      6MBP25RA1201200V,25A,飽合壓降2.8P610
      6MBP50RA1201200V,50A,飽合壓降2.8P611
      6MBP75RA1201200V,75A,飽合壓降2.8P611
      6MBP100RA1201200V,100A,飽合壓降2.8P612
      6MBP150RA1201200V,100A,飽合壓降2.8P612
      7MBP25RA1201200V,25A,飽合壓降2.8P610
      7MBP50RA1201200V,50A,飽合壓降2.8P611
      7MBP75RA1201200V,75A,飽合壓降2.8P611
      7MBP100RA1201200V,100A,飽合壓降2.8P612
     • EconoPIM

      商品名稱:EconoPIM? PIM模塊

      商品概要:

      集成整流橋 IGBT-PIM
      EconoPIM? 含整流橋7合1 IGBT模塊-PIM
      產品型號參數說明封裝形式技術資料
      7MBR25UA1201200V,25A/Tc=25℃,飽合壓降2.1M711
      7MBR35UA1201200V,35A/Tc=25℃,飽合壓降1.95M711
      7MBR35UB1201200V,35A/Tc=25℃,飽合壓降2.0
      7MBR50UA1201200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降1.90M711
      7MBR50UB1201200V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.0M712
      7MBR75UB1201200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降1.80M712
      7MBR100UB1201200V,100A/Tc=25℃,飽合壓降1.90M712


     • R系列PIM模塊

      商品名稱:R系列PIM模塊

      商品概要:

      集成整流橋 IGBT-PIM            
      含整流橋7合1 1200V IGBT模塊-PIM                            
      產品型號            參數說明            封裝形式            技術資料            
      7MBR10SA120            1200V,100A/Tc=80℃,飽合壓降2.6            M711            
      7MBR15SA120            1200V,10A/Tc=80℃,飽合壓降2.6            M711            
      7MBR25SA120            1200V,25A/Tc=80℃,飽合壓降2.6            M711            
      7MBR35SB120            1200V,35A/Tc=80℃,飽合壓降2.7            M712            
      7MBR50SB120            1200V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.7            M712            
      含整流橋7合1 600V IGBT模塊-PIM            
      產品型號            參數說明            封裝形式            技術資料            
      7MBR30SA060            600V,30A/Tc=80℃,飽合壓降2.4            M711            
      7MBR50SA060            600V,30A/Tc=80℃,飽合壓降2.4            M711            
      7MBR50SB060            600V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.4            M712            
      7MBR75SB060            600V,75A/Tc=80℃,飽合壓降2.55            M712            
      7MBR100SB060            600V,100A/Tc=80℃,飽合壓降2.6            M712            


     • 小型封裝IGBT模塊

      商品名稱:R系列PIM模塊

      商品概要:

      600V/1200V SmallPACK 6 in1小封裝 IGBT模塊     • 型號對照表

      商品名稱:型號對照表

      商品概要:

      富士電機IGBT模塊與優派克Eupec相應型號對照表
        注:只列出封裝相同之模塊;-50表示RoHs
      富士電機S系列PIM模塊
      結構電流Ic富士PIM系列型號EUPEC DLC系列型號EUPEC IGBT3系列型號
      Tc=80oC
      Amps.


       
      107MBR10SA120BSM 10GP 120
      157MBR15SA120BSM 15GP 120FP 15R 12KE3G
      257MBR25SA120BSM 25GP 120FP 25R 12KE3
      35
      BSM 35GP 120
      40

      FP 40R 12KE3


       
      357MBR35SB120BSM 35GP 120G
      40

      FP 40R 12KE3G
      507MBR50SB120BSM 50GP 120FP 50R 12KE3
      75

      FP 75R 12KE3
      富士電機U系列PIM模塊      結構電流Ic對應富士PIM系列型號EUPEC DLC系列型號EUPEC IGBT3系列型號
      Tc=80oC
      Amps.

       

       
      10
      BSM 10GP 120
      157MBR25UA120BSM 15GP 120FP 15R 12KE3G
      257MBR35UA120BSM 25GP 120FP 25R 12KE3
      35
      BSM 35GP 120
      407MBR50UA120
      FP 40R 12KE3

       

       
      35
      BSM 35GP 120G
      407MBR50UB120
      FP 40R 12KE3G
      507MBR75U4B120BSM 50GP 120FP 50R 12KE3
      757MBR100U4B120
      FP 75R 12KE3
      富士電機U系列IGBT模塊      結構電流Ic對應富士U4系列型號EUPEC DLC系列型號EUPEC IGBT3系列型號
      Tc=80oC
      Amps.
      1200V 2in1752MBI75U4A-120BSM75GB120DLC
      1002MBI100U4A-120BSM100GB120DLCK
      100
      BSM100GB120DLC
      1502MBI150U4H-120BSM150GB120DLCFF150R12KE3G
      2002MBI200U4H-120BSM200GB120DLCFF200R12KE3
      3002MBI300U4H-120BSM300GB120DLCFF300R12KE3
      4002MBI400U4H-120
      FF400R12KE3

      1200V6in115
      BSM 15GD 120DLC
      25
      BSM 25GD 120DLCFS 25 R12KE3G
      35
      BSM 35GD 120DLCFS 35 R12KE3G


     亚洲AV无码无线在线观看,18禁无遮挡羞羞污污污污网站,无码丰满熟妇JULIAANN与黑人,性色AV一区二区三区V视界影院